Vaga para Guardar Jet Ski                               R$600,00     Mensal